โครงการประเมินผลคุณภาพชวีิตที่ดีข้ึนของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส

โครงการประเมินผลคุณภาพชวีิตที่ดีข้ึนของเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส.เสนอธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2561)