โครงการจัดทำยุทธศาสตรและเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการจัดทำยุทธศาสตรและเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมาย : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ เสนอ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2553)