โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคตไทย วิสัยทัศน์ใหม่สู่ประชาคมอาเซียน เสนอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2557)

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคตไทย วิสัยทัศน์ใหม่สู่ประชาคมอาเซียน เสนอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2557)