โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของประเทศไทย

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของประเทศไทย เสนอ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2549)