โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับอนาคต

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับอนาคตในส่วนทิศทางการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์ เสนอ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2558)