โครงการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการ ท่องเที่ยวของเขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

โครงการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการ ท่องเที่ยวของเขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เขตวิถีชีวิตตลุ่มแมน้ำโขงและเขตวิถีชีวิตลุ่ม แมน้ำเจ้าพระยาตอนกลาง และจัดทาแผนที่กลุ่มเมืองท่องเที่ยว (Zoning) เสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559-2560)