โครงการจัดอบรมหลักสูตร Workshop for Top Manager as Role Model

เป็นโครงการ ที่บริษัท KSR Advisory จัดอบรมให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะเวลาในการจัดอบรม 2 วัน โดยบริษัท ดำเนินการจัดทำหลักสูตร และมีวิทยากรในการดำเนินการจัดอบรม รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการอบรมตลอดระยะเวลาในการอบรม