โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการของสำนักงานยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการของสำนักงานยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ เสนอ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (2549)