โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2561

เป็นโครงการที่บริษัท KSR Advisory ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานให้กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 5 เดือน (15 พค.-12 พย. 61) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินโครงการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และส่งมอบงานให้กับ depa ได้ตรงกำหนดระยะเวลา และข้อกำหนดตามขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ทุกประการ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้อนุมัติการตรวจรับงานจ้างให้กับบริษัทครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ

 

  1. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในมิติต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความคาดหวังความพึงพอใจจากการใช้บริการความต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของสำนักงาน
  3. เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และ
  4. เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทาง เครื่องมือ และวิธีการในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ