โครงการประเมินคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.

เป็นโครงการที่ บริษัท KSR Advisory ได้รับการว่าจ้างจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 4 เดือน (15 พย 61.-25 มีค.62) ลักษณะโครงการเป็นการสำรวจข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เป็นลูค้า ธกส. ใน 10 จังหวัดที่เป็นตัวแทนแต่ละภูมิภาคที่มีสำนักงาน ธกส.ดูแลอยู่ ได้แก่ กทม. อยุธยา ระยอง กาญจนบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และสงขลา

และนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบว่าเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ... มีคุณภาพชีวิตที่วัดโดยความมั่งคั่ง ได้แก่ ทรัพย์สิน และรายได้เพิ่มขึ้น หรือ รายจ่าย หนี้สิน ลดลง และมีความสุขเพิ่มขึ้น มากน้อย อย่างไร เพื่อเป็นข้อคิดเห็นเชิงนโยบายให้ ธกส. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้าในปีต่อๆไป