โครงการประเมินมูลค่า ทางเศรษฐกิจจากการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริม ทรัพยากรจากฐานชีวภาพ

โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริม ทรัพยากรจากฐานชีวภาพ เสนอสำนักงานส่งเสริมทรัพยากรจากฐานชีวภาพ (2558)