โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด / 18 กลุ่มจังหวัด

โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด / 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เสนอ กระทรวงมหาดไทย (2557)