โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เสนอ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (2550-2551)