โครงการยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมของการประปานครหลวงเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมของการประปานครหลวงเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (2557-2561) เสนอ การประปานครหลวง (2556)