โครงการศึกษายุทธศาสตร์ FTA เสนอกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

โครงการศึกษายุทธศาสตร์ FTA เสนอกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2548)