โครงการศึกษาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยเพื่อกำหนดทิศทาง

โครงการศึกษาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยเพื่อกำหนดทิศทาง และวางแผนพัฒนาผู้ประกอบการไทย เสนอ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2551-2552)