โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเมืองเวชนคร (Medicopolis)

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเมืองเวชนคร (Medicopolis) เมืองสุขภาพแห่งแรกในจังหวัดปราจีนบุรี เสนอ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (2556)