เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหาร กฟภ.ไม่เกินจำนวน 60 คน จัดอบรมเป็นเวลา 2 วัน