ผลงาน ของเรา

งานด้านการติดตามประเมินผลโครงการภาครัฐ

13 ผลงาน

 • งานการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานส่งเสริมเศษฐกิจดิจิทัล ในงาน Asia IoT Business Platform Driving Digitalisation Ecosystems in Thailand อ่านเพิ่มเติม...
 • การสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริการของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ในงานสัมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow อ่านเพิ่มเติม...
 • The Trust-E Transitional Workshop for Top Managers As Role Models อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการประเมินผลรายจ่ายภาคสาธารณะ อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการประเมินผลการดาเนินงานของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการประเมินมูลค่า ทางเศรษฐกิจจากการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริม ทรัพยากรจากฐานชีวภาพ อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการวิจัยเพื่อประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ปี 2548-2558 อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการติดตามและประเมินผลโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการติดตามและประเมินผลแผนบูรณาการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการประเมินผลงบประมาณตามแผนบูรณาการ 10 แผนบูรณาการ อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการประเมินผลคุณภาพชวีิตที่ดีข้ึนของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

งานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บท

14 ผลงาน

 • โครงการศึกษายุทธศาสตร์ FTA เสนอกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการของสำนักงานยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการจัดทำยุทธศาสตรและเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมาย อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการจัดทำแผนแม่บทสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเมืองเวชนคร (Medicopolis) อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมของการประปานครหลวงเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการบริหารจัดการแผนแม่บทโลจิสติกส์ อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคตไทย วิสัยทัศน์ใหม่สู่ประชาคมอาเซียน เสนอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2557) อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด / 18 กลุ่มจังหวัด อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับอนาคต อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการ ท่องเที่ยวของเขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม อ่านเพิ่มเติม...

งานวิจัยอื่นๆ

7 ผลงาน

 • โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการศึกษาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยเพื่อกำหนดทิศทาง อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการวิจัยแนวทางการทำธุรกิจการค้าในตลาดอินเดีย อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพระยา อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทำธุรกิจในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการจัดอบรมหลักสูตร Workshop for Top Manager as Role Model อ่านเพิ่มเติม...
 • โครงการประเมินคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. อ่านเพิ่มเติม...

ผลงานทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของทีมที่ปรึกษา และทีมนักวิจัยของบริษัท เค เอส อาร์ แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด