เรียนรู้ เกี่ยวกับเรา

บริษัท เค เอส อาร์ แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด (KSR) จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์ของผู้ร่วมก่อตั้ง และเครือข่ายพันธมิตรที่เคยร่วมงานกัน มาร่วมมือที่จะผลักดันให้บริษัทเป็นหนึ่งในทางเลือกในการให้บริการด้านคำปรึกษาแนะนำ ทำวิจัย และให้บริการด้านวิชาการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

Knowledge

เรามุ่งมั่นจะจัดหาและจัดการองค์ความรู้ตามความต้องการของลูกค้า

Sharing

เราตั้งใจแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าอย่างใกลัชิด

Resources

เราจะจัดการทรัพยากรที่มีและวิจัยนำเสนอสื่งใหม่ๆให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ทีมงานของ KSR มีประสบการณ์อย่างยาวนานทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมที่จะให้บริการ ด้านการเป็นที่ปรึกษางานวิจัยที่หลากหลาย การติดตามประเมินผลโครงการภาครัฐ งานวิจัยตลาด และการวิจัยเชิงนโยบาย รวมถึงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ องค์กรและการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

KSR ได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง และจดทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ซึ่งพร้อมที่จะรับงานที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ

ทีมงาน ของเรา

ทีมที่ปรึกษา และทีมนักวิจัย

ทีม Senior Consultant


ดร.ปรียา ผาติชล

D.B.A (Management), M.A. (Economics)

ดร.อมรวรรณ รังกูล

D.B.A. (Management), M.B.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล

Ed.D. (Educational Administration),
MBA (Entrepreneurship Management),
BBA (Business Administration)

ทีม Consultant


ณัฐสิทธิ เธียร์ประสิทธิ์

MSc (Reg), London School of Economics and Political Science, U.K.

สุทธินี สาระยา

M.A. (Economics), B.A. (Political Science)

ปริชาติ ทองขุนดำ

M.A. (Economics), BSc. (Statistic)

ณัฐกาญน์ สาสิงห์

M.A.(Population and Social Research), B.Econ.(Business Economics)

ทีมงานบริษัท


ปรียาวดี เพ่งพินิจ

MSc. (Bus Econ), BSc. (Econ)

อรชร สุทธิพิทักษ์

B.A. (Political Science)

พุทธิพงศ์ รัตนยืนยง

MBA (ICT) ,B.Ed. (Educational Technology)

วิฑูรย์ ซื่อมาก

MSc. (Resource Management) , B.A. (Agricultural Resources Administration)

กันทิมา สังข์ลำใย

BA. (Management)

ธิดารัตน์ ซื่อพิทยากุล

MSc. (Computer), BSc. (Computer)