เรียนรู้ บริการของเรา

KSR research

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

  • รับเป็นที่ปรึกษา และทำงานวิจัยเชิงนโยบาย งานวิจัยชุมชน งานวิจัยตลาด งานวิจัย ธุรกิจ ตามความต้องการของหน่วยงาน
  • รับศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการประจำปีของภาครัฐ
  • รับศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาองค์กร และบุคลากร
  • รับจัดทำโครงการติดตามประเมินผล และสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งงานสำรวจข้อมูลตามความต้องการของบริษัท เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการให้บริการ

อื่น ๆ ตามความสนใจของลูกค้า

  • เช่น วิจัยเชิงพื้นที่(ตามความต้องการของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น) เป็นต้น
  • เช่น รับประมวลผลงานวิจัยด้วยเครื่องมือ SPSS รับแปลเอกสารวิชาการ เป็นต้น

KSR academy

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

  • รับจัดอบรม/สัมมนา โดยออกแบบหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานในสถานที่ทำงาน (In-house Training) ตามความต้องการ เช่น อบรมด้านการวางแผนกลยทุธ์การตลาด การบริหารจัดการ และการจัดการองค์ความรู้ (KM) เป็นต้น