เรียนรู้ เกี่ยวกับเรา

บริษัท เค เอส อาร์ แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด (KSR) จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์ของผู้ร่วมก่อตั้งและเครือข่าย พันธมิตรที่เคยร่วมงานกันมาร่วมมือกันที่จะผลักดันให้บริษัทเป็นหนึ่งในทางเลือกในการให้บริการด้านคำปรึกษาแนะนำ ทำวิจัย และให้บริการด้านวิชาการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

Knowledge

เรามุ่งมั่นจะจัดหาและจัดการองค์ความรู้ตามความต้องการของลูกค้า

Sharing

เราตั้งใจแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าอย่างใกลัชิด

Research

เราจะจัดการทรัพยากรที่มีและวิจัยนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริการของเรา

KSR research

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รับเป็นที่ปรึกษา และทำงานวิจัยเชิงนโยบาย งานวิจัยชุมชน งานวิจัยตลาด งานวิจัยธุรกิจ ตามความต้องการของหน่วยงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

KSR academy

รับจัดอบรม/สัมมนา โดยออกแบบหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานใน สถานที่ทำงาน (In-house Training) ตามความต้องการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลงาน
มากด้วยประสบการณ์

ผลงานที่ผ่านมา ของทีมที่ปรึกษาและทีมนักวิจัย

โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประเมินคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. อ่านเพิ่มเติม...

The Trust-E Transitional Workshop for Top Managers As Role Models อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษายุทธศาสตร์ FTA เสนอกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดทำแผนแม่บทสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคตไทย วิสัยทัศน์ใหม่สู่ประชาคมอาเซียน เสนอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2557) อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยเพื่อกำหนดทิศทาง อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพระยา อ่านเพิ่มเติม...

ดูเพิ่มเติม

บทความ และความรู้

ลูกค้าและพันธมิตรของเรา